هیات مدیره

علی صادقی
مدیر کل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

مریم یزدانی
مدیر عامل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

رضا شیری
مدیر اجرایی

فوق تخصص از دانشگاه تهران

سایر اعضای کادر

علی صادقی
مدیر کل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

رضا شیری
مدیر اجرایی

فوق تخصص از دانشگاه تهران

مریم یزدانی
مدیر عامل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

علی صادقی
مدیر کل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

رضا شیری
مدیر اجرایی

فوق تخصص از دانشگاه تهران

مریم یزدانی
مدیر عامل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

علی صادقی
مدیر کل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

رضا شیری
مدیر اجرایی

فوق تخصص از دانشگاه تهران

مریم یزدانی
مدیر عامل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

علی صادقی
مدیر کل

فوق تخصص از دانشگاه تهران

رضا شیری
مدیر اجرایی

فوق تخصص از دانشگاه تهران

مریم یزدانی
مدیر عامل

فوق تخصص از دانشگاه تهران